W II niedzielę Wielkanocy przypada Święto Miłosierdzia Bożego. Pamiętajmy także, że w naszym Kościele w Wieliczce-Krzyszkowicach w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, znajduje się kopia cudownego obrazu Miłosierdzia Bożego oraz są także relikwie apostołów Miłosierdzia Bożego św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II Kaplica adoracji otwarta jest w niedzielę od 7.45 do 20.00, w tygodniu od 7.30 do 18.00.

Przypomnijmy słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny, tego dotyczące: Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). 

Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

O godzinie 15.00 następuje cisza, wypełniona modlitwą, gdyż jest to chwila konania Pana Jezusa. Dlatego wszyscy przychodzą około 5 minut wcześniej, z intencjami w sercu. Odczytywane są słowa Pana Jezusa, którymi o Godzinie Miłosierdzia mówił do św. siostry Faustyny, które spisała w „Dzienniczku”, po czym następuje krótkie wprowadzenie do modlitwy – spotkania z Panem Jezusem. Mówił On także Siostrze Faustynie o odprawieniu, w miarę możliwości, Drogi Krzyżowej, dlatego do niej odwołują się późniejsze prośby o Miłosierdzie Boże. 

W Kaplicy Adoracji znajduje się obraz Miłosierdzia Bożego, tak więc będąc tam, modląc się, wypełniamy trzy formy nabożeństwa.  To słowa Pana Jezusa o uczczeniu obrazu i wizję Siostry Faustyny: Pragnę, żeby obraz ten był publicznie(173) uczczony. Wtem ujrzałam Pana Jezusa na krzyżu konającego i w ciężkich boleściach, i wyszły z Serca Jezusa te same dwa promienie, jakie są w tym obrazie.

Co sam Pan Jezus mówi o swoim Miłosierdziu? W cytacie z „Dzienniczka” nr 379 Siostra Faustyna pisze: W jednej adoracji przyrzekł mi Jezus, że: Duszom, które uciekać się będą do Mojego miłosierdzia, i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o Moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia Mojego. Boleje serce Moje – mówił Jezus – nad tym, że nawet dusze wybrane nie rozumieją, jak wielkim jest Moje miłosierdzie; obcowanie ich jest w pewien sposób niedowierzaniem. O, jak to bardzo rani serce Moje. Wspomnijcie na mękę Moją i jeżeli nie wierzycie słowom Moim, wierzcie przynajmniej ranom Moim.

Rozważanie Męki Pańskiej i prośba przez jej zasługi jest w Nabożeństwie bardzo ważna. Dlaczego. To wyjaśnił Siostrze Faustynie Pan Jezus (cytat 369) Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość.

Podczas Święta Miłosierdzia Bożego, słyszymy i będziemy słyszeć o tym największym przymiocie Pana Boga kazania, dobrze jest czytać książki, artykuły. Miłosierdzie Boże było także tematem Światowych Dni Młodzieży. Ten czas ubogacić można czytaniem Dzienniczka, można go też wysłuchać na mp3. Jest w nim podany pełny tekst objawień Pana Jezusa, które miały miejsce w Polsce tuż przed wybuchem II wojny światowej, a my przecież mieszkamy tak blisko Łagiewnik. Dzienniczek jest także wspaniałą szkołą duchowości, w której Pan Jezus uczy Siostrę Faustynę, możemy skorzystać z rad, które jej dawał.

Możemy również wypełnić czwartą formą Nabożeństwa: szerzenie Czci Miłosierdzia (bo piątą jest  Święto Miłosierdzia) o czym Pan Jezus mówi: – Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego; szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość. (Cytat z „Dzienniczka” nr 1075). 

Zapraszajmy sąsiadów, znajomych, na Nabożeństwo w naszej kaplicy i mówmy o Bożym Miłosierdziu, wielbiąc je i rozważając miłość i dobroć Boga, Jego największe przymioty.

UWAGA!

Bardzo ważna jest znajomość form kultu Miłosierdzia Bożego, lecz warto wiedzieć, że nabiorą one znaczenia tylko wówczas, gdy czynione będą z ufnością i z pełnieniem uczynków miłosierdzia. Prośby mają być kierowane do Pana Jezusa i odwoływać do wartości i zasług Męki Pańskiej. Przedmiot modlitwy musi być zgodny z wolą Bożą. Pan Jezus mówi też, jeśli to jest możliwe, o krótkim nawiedzeniu Jego Serca w Najświętszym Sakramencie.

Na podstawie „Dzienniczka” Św. Siostry Faustyny oraz książeczki „Miłosierdzie Boże. Zasadnicze rysy Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego” ks. Ignacego Różyckiego

Barbara Zapadlińska