PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII

ŚW. Pawła Apostoła

Wieliczka- Krzyszkowice

2023/2024

Klasy 8SP

 1. Celebracje- każda 3 niedziela miesiąca godz.15.00

Wrzesień- złożenie deklaracji kandydata do sakramentu bierzmowania i wręczenie indeksów – 17.09.2023

Październik- 15.10. 2023- poświęcenie różańców

Listopad-      19.11.2023 – wręczenie indeksów z pytaniami

Grudzień-     17.12.2023 – poświęcenie modlitewnika

Styczeń-        21.01.2024- spotkanie z ciekawym człowiekiem

Luty-             18.02.2024 – egzamin

Marzec-        17.03.2024 – wręczenie krzyży

Kwiecień- przyjęcie sakramentu bierzmowania

 

 1. Katecheza w szkole – 2 godz. tygodniowo wg rozkładu planu zajęć w szkole
 2. Spotkanie w Parafii

Październik- 06.10. 2023- godz. 18.00

Listopad     – 03.11. 2023- godz. 18.00

Grudzień    – 01.12. 2023- godz. 18.00

Styczeń       – 05.01. 2024- godz. 18.00

Luty            – 02.02 2024- godz. 18.00

Marzec       – 01.03 2024- godz. 18.00

 

 

 1. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania uczestniczy w każdy pierwszy piątek miesiąca we Mszy św. o godz. 18.00.
 2. Kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczą także w nabożeństwach różańcowych, roratach, nabożeństwach Wielkiego Postu oraz Triduum Paschalnym
 3. Każdy bierzmowany posiada indeks kandydata do bierzmowania w którym dokumentuje swoją aktywność w czasie przygotowania do sakramentu bierzmowania
 4. Odpowiedzialny w Parafii za sakrament      bierzmowania Ks. Robert
 5. Wszelkie zapytania w sprawie sakramentu  bierzmowania proszę kierować pod adres kowalczykrobert@poczta.fm

 

Deklaracja kandydata
przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania

Ja,   …………………………………………………………………………………………………………………. imię i nazwisko

oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii pw. Św. Pawła Apostoła w Wieliczce- Krzyszkowicach. Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to kolejny etap na drodze wzrastania w wierze, nadziei i miłości.

Jestem świadomy, że w dążeniu do dojrzałości chrześcijańskiej konieczne są: żywy kontakt z Bogiem oraz pogłębianie rozumienia prawd wiary i moralności chrześcijańskiej. Pragnę zatem dobrowolnie i świadomie stosować się do niżej wymienionych zasad:

1. W każdą  niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Św.

2. Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty

3. Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu

4. Systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania (spotkania minimum raz w miesiącu)

5. Uczestniczyć w nabożeństwach: różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalne.

6. Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach

7. Indeks do bierzmowania stanowi formę pomocy w przygotowaniach.

Wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga.

Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych zasad może być konieczność wydłużenia tego okresu mojego chrześcijańskiego dojrzewania.

…………………………………….                                               ……………………………………
data                                                                                podpis kandydata

 

________________________________________

Oświadczenie Rodziców

      Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Zgodnie z tym, co obiecaliśmy Bogu przy chrzcie dziecka, czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Bierzmowania.

………………………………….                             ………………………………………
data                                                            podpisy rodziców/opiekunów

Ankieta kandydata do bierzmowania:

 

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………

Data i Parafia chrztu św. …………………………………………………………………………………………………

Telefon rodziców / opiekunów ……………………………………………………………………………………….

Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………………………

Szkoła …………………………………………………………………………………………………………………………..

Klasa ………………………………………………..

Nauczyciel religii ………………………………………………………………………..

Kandydaci spoza parafii św. Pawła Apostoła w Wieliczce- Krzyszkowicach chcący uczestniczyć w spotkaniach i przystąpić do sakramentu bierzmowania w naszej parafii dostarczają zgodę swojego ks. proboszcza (z parafii miejsca faktycznego zamieszkania a nie zameldowania!). Należy to uczynić jak najszybciej (do końca września 2023 r.).

 

 1. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania uczestniczy w każdy pierwszy piątek miesiąca we Mszy św. o godz. 18.00.
 2. Kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczą także w nabożeństwach różańcowych, roratach, nabożeństwach Wielkiego Postu oraz Triduum Paschalnym
 3. Każdy bierzmowany posiada indeks kandydata do bierzmowania w którym dokumentuje swoją aktywność w czasie przygotowania do sakramentu bierzmowania
 4. Odpowiedzialny w Parafii za sakrament      bierzmowania Ks. Robert
 5. Wszelkie zapytania w sprawie sakramentu  bierzmowania proszę kierować pod adres kowalczykrobert@poczta.fm

  

________________________________________

Oświadczenie Rodziców

Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Zgodnie z tym, co obiecaliśmy Bogu przy chrzcie dziecka, czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osobą prowadzącą w Parafii przygotowanie do Bierzmowania.

………………………………….                             ………………………………………
data                                                            podpisy rodziców/opiekunów

Ankieta kandydata do bierzmowania:

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………

Data i Parafia chrztu św. …………………………………………………………………………………………………

Telefon rodziców / opiekunów ……………………………………………………………………………………….

Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………………………

Szkoła …………………………………………………………………………………………………………………………..

Klasa ………………………………………………..

Nauczyciel religii ………………………………………………………………………..

 • Kandydaci spoza parafii św. Pawła Apostoła w Wieliczce- Krzyszkowicach chcący uczestniczyć w spotkaniach i przystąpić do sakramentu bierzmowania w naszej parafii dostarczają zgodę swojego ks. proboszcza (z parafii miejsca faktycznego zamieszkania a nie zameldowania!). Należy to uczynić jak najszybciej (do końca września 2021 r.).