Deklaracja kandydata
przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania

Ja,   …………………………………………………………………………………………………………………. imię i nazwisko

oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii pw. Św. Pawła Apostoła w Wieliczce- Krzyszkowicach. Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to kolejny etap na drodze wzrastania w wierze, nadziei i miłości.

Jestem świadomy, że w dążeniu do dojrzałości chrześcijańskiej konieczne są: żywy kontakt z Bogiem oraz pogłębianie rozumienia prawd wiary i moralności chrześcijańskiej. Pragnę zatem dobrowolnie i świadomie stosować się do niżej wymienionych zasad:

  1. W każdą  niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Św.
  2. Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty
  3. Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu
  4. Systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania (spotkania minimum raz w miesiącu)
  5. Uczestniczyć w nabożeństwach: różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalne.
  6. Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.

…………………………………….                                               ……………………………………
data                                                                                podpis kandydata

________________________________________

Oświadczenie Rodziców

      Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Zgodnie z tym, co obiecaliśmy Bogu przy chrzcie dziecka, czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Bierzmowania.

………………………………….                             ………………………………………
data                                                            podpisy rodziców/opiekunów

 

 

 

Ankieta kandydata do bierzmowania:

 

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………

Data i Parafia chrztu św. …………………………………………………………………………………………………

Telefon rodziców / opiekunów ……………………………………………………………………………………….

Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………………………

Szkoła …………………………………………………………………………………………………………………………..

Klasa ………………………………………………..

Nauczyciel religii ………………………………………………………………………..

Kandydaci spoza parafii św. Pawła Apostoła w Wieliczce- Krzyszkowicach chcący uczestniczyć w spotkaniach i przystąpić do sakramentu bierzmowania w naszej parafii dostarczają zgodę swojego ks. proboszcza (z parafii miejsca faktycznego zamieszkania a nie zameldowania!). Należy to uczynić jak najszybciej (do końca września 2022 r.).