Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dokonuje się poprzez:

 • zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, spowiedź, czytanie prasy i książek katolickich,
 • gorliwy udział w katechezie szkolnej,
 • udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 • miał ukończony 16 rok życia,
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie),
 • prowadził życie zgodne z wiarą,
 • nie może być to ojciec lub matka bierzmowanego.

UWAGA! Jeśli kandydat do bierzmowania pochodzi z innej parafii, zobowiązany jest dostarczyć świadectwo chrztu.


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII 

ŚW. Pawła Apostoła Wieliczka- Krzyszkowice

2022/2023

Celebracje – każda 3 niedziela miesiąca godz.15.00

Wrzesień – złożenie deklaracji kandydata do sakramentu bierzmowania – 18.09.2022

Październik – 16.10. 2022 – poświęcenie różańców

Listopad –      20.11.2022 – wręczenie indeksów z pytaniami

Grudzień –     18.12.2022 – poświęcenie modlitewnika

Styczeń –        15.01.2023- spotkanie z ciekawym człowiekiem

Luty –             19.02.2023 – egzamin

Marzec –        19.03.2023 – wręczenie krzyży  

 1. Katecheza w szkole – 2 godz. tygodniowo wg rozkładu planu zajęć w szkole
 2. Spotkanie w Parafii

Październik- 07.10. 2022- godz. 18.45

Listopad     – 04.11. 2022- godz. 18.45

Grudzień    – 02.12. 2022- godz. 18.45

Styczeń       – 06.01. 2023- godz. 20.00

Luty            – 04  02 2023- godz. 18.45

Marzec       – 03. 03 2022- godz. 18.45

 

 1. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania uczestniczy w każdy pierwszy piątek miesiąca we Mszy św. o godz. 18.00.
 2. Kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczą także w nabożeństwach różańcowych, roratach, nabożeństwach Wielkiego Postu oraz Triduum Paschalnym
 3. Każdy bierzmowany posiada indeks kandydata do bierzmowania w którym dokumentuje swoją aktywność w czasie przygotowania do sakramentu bierzmowania
 4. Odpowiedzialny w Parafii za sakrament      bierzmowania Ks. Robert
 5. Wszelkie zapytania w sprawie sakramentu  bierzmowania proszę kierować pod adres kowalczykrobert@poczta.fm

  

Deklaracja kandydata
przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania

Ja,   …………………………………………………………………………………………………………………. imię i nazwisko

oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii pw. Św. Pawła Apostoła w Wieliczce – Krzyszkowicach. Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to kolejny etap na drodze wzrastania w wierze, nadziei i miłości.

Jestem świadomy, że w dążeniu do dojrzałości chrześcijańskiej konieczne są: żywy kontakt z Bogiem oraz pogłębianie rozumienia prawd wiary i moralności chrześcijańskiej. Pragnę zatem dobrowolnie i świadomie stosować się do niżej wymienionych zasad:

 1. W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Św.
 2. Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty
 3. Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu
 4. Systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania (spotkania minimum raz w miesiącu)
 5. Uczestniczyć w nabożeństwach: różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalne.
 6. Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.
 7. Wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga.

…………………………………….                                               ……………………………………
data                                                                                podpis kandydata

________________________________________

Oświadczenie Rodziców

Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Zgodnie z tym, co obiecaliśmy Bogu przy chrzcie dziecka, czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osobą prowadzącą w Parafii przygotowanie do Bierzmowania.

………………………………….                             ………………………………………
data                                                            podpisy rodziców/opiekunów

Ankieta kandydata do bierzmowania:

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………

Data i Parafia chrztu św. …………………………………………………………………………………………………

Telefon rodziców / opiekunów ……………………………………………………………………………………….

Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………………………

Szkoła …………………………………………………………………………………………………………………………..

Klasa ………………………………………………..

Nauczyciel religii ………………………………………………………………………..

 • Kandydaci spoza parafii św. Pawła Apostoła w Wieliczce- Krzyszkowicach chcący uczestniczyć w spotkaniach i przystąpić do sakramentu bierzmowania w naszej parafii dostarczają zgodę swojego ks. proboszcza (z parafii miejsca faktycznego zamieszkania a nie zameldowania!). Należy to uczynić jak najszybciej (do końca września 2021 r.).

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS VI i VII – I etap przygotowania do Sakramentu Bierzmowania – wymagania

– Uczestnictwo w niedzielnych i świątecznych Mszach św.
– Uczestniczenie w katechezie szkolnej.
– Udział w Mszach św. pierwszego piątku i korzystanie ze spowiedzi św.
– Spotkania przy parafii terminy:
 >>>7 i 21 Października 2021 udział we Mszy św. wieczornej (godzina 18.00) i spotkanie po niej.
>>>2 i 18 Marca 2022 udział we Mszy św. wieczornej (godzina 18.00) i spotkanie po niej.
>>> Obecność na nabożeństwach/Droga Krzyżowa/Msze św./nauki rekolekcyjne w czasie Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego (Wielki Tydzień) dla młodzieży.